دکتر مریم اسدی

دکتر مریم اسدی

اینجانب مریم اسدی دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی هستم. سال ها فعالیت در حوزه آموزش، پژوهش و تعامل با دانشجویان و پژوهشگران و مشاوره اطلاعاتی به آنها، منجر به شناخت نیازها و چالش های موجود در مسیر فعالیت های علمی- پژوهشی آنان شده است. این امر اینجانب را بر آن داشت تا با دانشی که گردآوری شده است، مشاوره اطلاعاتی به شما عزیزان در زمینه پژوهش و سواد اطلاعاتی بدهم. اگر پرسشی دارید یا نیاز به مشاوره داشتید می توانید از این بستر استفاده کنید. کتابداران کمک خواهند کرد پیشبرد پژوهش تان به سهولت انجام گیرد.
دکمه بازگشت به بالا